Algemene voorwaarden - Cursus Spaans van Ramos Spaans

 1. Definities

  1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden - Ramos Spaans.
  2. Overeenkomst: De overeenkomst behorend bij onderhavige Algemene Voorwaarden.
  3. Ramos Spaans: De eenmanszaak Ramos Spaans, optredend als opdrachtnemende partij.
  4. Cursist: De wederpartij c.q. opdrachtgevende partij van Ramos Spaans.
  5. Cursus: De overeengekomen periode van een reeks van lessen welke de Cursist afneemt bij Ramos Spaans.
  6. Cursuskosten: De overeengekomen geldelijke tegenprestatie voor de door Cursist af te nemen Cursus.
 2. Totstandkoming

  1. Na aanmelding van de cursist zal ter beoordeling van het cursusniveau door Ramos Spaans een intakegesprek gehouden worden teneinde de cursist in een geschikte groep te kunnen plaatsen. Na het intakegesprek zal Ramos Spaans bij wederzijds goedvinden de cursist, per e-mail, een Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden alsmede een factuur doen toekomen.
  2. De Overeenkomst alsmede de Algemene Voorwaarden dienen binnen 14 dagen na dagtekening ondertekend per e-mail, dan wel per post, retour te zijn ontvangen, doch uiterlijk op de laatste werkdag voor aanvang van de eerste cursusdag.
  3. Zodra de Overeenkomst door Ramos Spaans is ontvangen, wordt de inschrijving definitief en ontvangt de cursist een schriftelijke bevestiging.
  4. Indien de Overeenkomst niet tijdig getekend retour is ontvangen als bedoeld onder artikel 2.2 van de Algemene Voorwaarden, is Ramos Spaans gerechtigd de reservering uit de planning te verwijderen.
 3. Betaling

  1. De betaling kan per telebankieren c.q. overboeking geschieden alsmede in contanten.
  2. Een betaling per telebankieren c.q. overboeking dient uiterlijk de laatste werkdag voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangen te zijn door Ramos Spaans op het rekeningnummer als vermeld op de factuur.
  3. Een betaling in contanten dient gepast en op de eerste cursusdag te geschieden.
  4. Niet tijdige betaling laat onverlet dat de tot stand gekomen Overeenkomst van kracht blijft en partijen onverkort bindt, zij het dat Ramos Spaans zich het recht voorbehoudt de afgesproken periode waarin de cursus zou plaatsvinden te laten vervallen en in onderling overleg een alternatieve periode vast te stellen. Indien door uw toedoen een dergelijke alternatieve periode niet wordt vastgesteld binnen een redelijke termijn, zulks ter beoordeling van Ramos Spaans, zal de Overeenkomst als ontbonden gelden. De Cursist is alsdan 80% van de cursuskosten verschuldigd.
 4. Annulering, kosten en vervanging

  1. Annulering van de overeengekomen cursus is te allen tijde mogelijk, doch brengt annuleringskosten met zich mee. Deze bedragen 40% van de Cursuskosten bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Daarna wordt 80% in rekening gebracht.
  2. De cursist heeft het recht in plaats van de ingeschreven cursist een andere persoon aan de cursus te laten deelnemen, voor zover deze vervanging tenminste één week voor aanvang van de cursus wordt medegedeeld. Vervanging na deze datum is niet meer mogelijk.
 5. Gemiste les

  1. Een gemiste les kan worden ingehaald in een parallelle, gelijk oplopende, groep, mits er op dat moment plaats is in die groep. Voor sommige groepen zal derhalve gelden dat er geen inhaalmogelijkheid bestaat.
 6. Aansprakelijkheid

  1. Aansprakelijkheid van Ramos Spaans voor schade van welke aard ook, schade aan personen daaronder begrepen, door deelnemers tijdens het volgen van de studieprogramma's geleden, is uitgesloten, behoudens in geval de schade is ontstaan door opzet of grove schuld welke Ramos Spaans toe te rekenen is.
  2. De verplichtingen van Ramos Spaans uit hoofde van de Overeenkomst zijn inspanningsverplichtingen. Ramos Spaans kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de deelnemer de beoogde resultaten niet bereikt.
 7. Intellectueel Eigendom

  1. Alle rechten op door Ramos Spaans ontwikkelde studieprogramma's, studie- en oefenmaterialen, in welke vorm dan ook, blijven eigendom van Ramos Spaans en het is de cursist niet toegestaan deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ramos Spaans ten behoeve van derden te gebruiken.
 8. Geschil

  1. Op alle door Ramos Spaans afgesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Op geschillen voortspruitend uit onderhavige Overeenkomst is de rechtbank te Groningen bevoegd kennis van het geschil te nemen.

 

engeland duitsland spanje nederlandse vlag

Ramos Spaans op linkedin

Ramosspaans op Twitter

Ramosspaans op Facebook

blogger

pinterest

logo cervantes

Ramos Spaans levert een bijdrage aan armoede bestrijding met name in Nederland, Peru en Bolivia.

Ervaring

"I took Spanish lessons with Ms Ramos for more than two years. She was the second teacher I had at Hanze University Groningen and straight away she started to help me improve my Spanish." lees meer...

"He tenido el placer de estudiar la lengua española durante dos años con la Señorita Ramos en la Universidad Hanze en Groningen. Gracias a su profesionalidad he adquirido un buen nivel y un buen manejo de la lengua, además no" lees meer...

"...haar sympathieke persoonlijkheid en passie voor haar moedertaal is erg aanstekelijk, wat je helpt om vooral door te zetten!" lees meer...

Cursus Spaans?

Snel, voordelig en Spaans leren wanneer het jou uitkomt?

Meld je aan!

TriplePro Online Marketing